Search form

Génesis 14

Ti Abrame ta spoj ti Lote

1Ti jech ora ta vo'ne taje, xi s'elan oy chanib ajvaliletic:

Ti Amrafele, ja' ajvalil yu'un ti jteclum Sinare.

Ti Arioque, ja' ajvalil yu'un ti jteclum Elasare.

Ti Quedorlaomere, ja' ajvalil yu'un ti jteclum Elame.

Ti Tidale, ja' ajvalil yu'un ti jteclum Goime.

2Ti va'i yepalic taje, xi s'elan xvoletic liquel ta j'ac'-leto ta scontrainel vo'ob ajvaliletic ti xi s'elan li'e:

Ti Berae, ja' ajvalil yu'un ti jteclum Sodomae.

Ti Birsae, ja' ajvalil yu'un ti jteclum Gomorrae.

Ti Sinabe, ja' ajvalil yu'un ti jteclum Admae.

Ti Semébere, ja' ajvalil yu'un ti jteclum Zeboime.

Ti Belae, ja' ajvalil yu'un ti jteclum Zóare.

3Ti vo'ob ajvaliletic taje, laj stsob yajsoldadoic ta stenlej Sidim bu oy ti Ats'am Nabe. 4Ti vo'ob ajvaliletic taje, lajcheb (12) jabil pasbilic ta mantal yu'un ti ajvalil Quedorlaomere. Ta yoxlajunebal (13) jabil un, yac' sjolic, lic stsaquic ta c'op. 5Ta yan jabil une, ti ajvalil Quedorlaomere xchi'uc ti yan ajvaliletic ti jmoj svoloj sbaique, batic ta yosilal jteclum Astarot Karnaim. Ti bu taje, laj stsalic stsaquel ta c'op ti refaítaetique. Ts'acal to xtoc un, laj stsalic stsaquel ta c'op ti zuzitaetic oy ta Hame. Ja' jech xtoc, laj stsalic stsaquel ta c'op ti emitaetic oyic ta Savé-quiriataime. 6Laj stsalic stsaquel ta c'op xtoc ti horeoetic oyic ta vitstic yu'un ti Seire. Snutsojic batel c'alal to stenlej El-parán ta sts'el sbajtical banomil. 7C'alal sutic talel ti Quedorlaomere xchi'uc ti c'u yepal xchi'uque, c'otic ta En-mispat ti ja' Cades sbi xtoque. Mu'yuc smelolic ta soquesanel comel scotol ti c'usi ta staanic batel ti oy ta yosilalic ti amalecitaetique. Jech laj spasbeic xtoc ti amorreoetic nacalic ta yosilal ti Hasesón-tamare.

8Ja' yu'un un, ti ajvaliletic yu'un ti jteclum Sodomae, ti Gomorrae, ti Admae, ti Zeboime, ti Belae, batic ta stenlej Sidim. 9Ti bu taje, ti vo'ob ajvaliletique lic stsaquic ta leto ti Quedorlaomere, ti Tidale, ti Amrafele, ti Arioque, ja' ti chanib ajvaliletic yu'un ti jteclumetic Elame, ti Goime, ti Sinare, ti Elasare. 10Ti ta scotol ti stenlejal Sidime, oy ep sjoc'al bats'i asfalto. Jech o xal un, c'alal ta ox xjatavic batel ti ajvaliletic yu'un jteclum Sodoma xchi'uc ti Gomorrae, oy jlom laj bajicuc yalel ta joq'uetic c'alal xyaquet ti letoe. Ti jlom ajvaliletique jatavic batel ta vitstic.

11Ja'uc ti jtsalvanejetique laj yich'ic batel scotol ti c'usitic stac' tunel lajesel laj staique, xchi'uc ti c'usitic toyol stojol x'ayan yu'un ti jteclum Sodomae, xchi'uc ta jteclum Gomorrae. Loq'uic batel. 12Yu'un ta jteclum Sodoma, ja' nacal ti Lot ti ja' sjun-nich'on ti Abrame. Ja' jech ec un, tsacbil bat ta chuquel xchi'uc scotol ti c'usi x'ayan yu'une. 13Ja' no'ox un, oy jun vinic ti col batele, ja' bat yalbe ya'i scotol ti Abram ti jun hebreo vinic nacal ta muc'tic tulantic ti oy ta yosil ti Mamre ti ja' amorreoe. Yu'un ti Mamre, ja' xchi'il ta voq'uel ti Escole, ti Anere. Jech ti stuquic taje, jmoj sjolic xchi'uc ti Abrame.

14C'alal laj ya'i Abram ti tsacbil xa batel ti sjun-nich'one, lic stsob yajtuneltac ti co'ol sjol yo'ntonic ti voq'uemic ta stojole. Ti ta scotol laj stsob sbaique, ja' vaxaclajuneb svaclajunvinic (318) ta vo'. Jmoj loq'uic batel ta stael ta be ti chanib ajvaliletic c'alal to jteclum Dan. 15Ti Abrame xchi'uc ti svinictaque laj stsaquic ta leto ti ajvaliletic c'alal ja' o ch'ayal yo'ntonic ta ac'ubaltique. Snutsojic batel c'alal to Hobá ti oy ta stuq'uil yolon ti yolon sloq'ueb c'ac'al yu'un ti jteclum Damascoe. 16Laj spojic comel scotol ti c'usitic spojojic xa ox batele. Ja' jech cuch yu'un ti Abram ta spojel Lot ti ja' sjun-nich'one. Jech laj xcha'ich' sutel scotol ti c'usitic ja' yu'un ti sjun-nich'one. Poj yu'un sutel xtoc ti antsetique xchi'uc ti jlom jnaclejetique.

Ti Abrame ta sts'uiltasat yu'un ti Melquisedeque

17C'alal sut talel ti Abrame, ti tsal xa ox comel yu'un ti Quedorlaomere xchi'uc ti jlom ajvaliletic jmoj sjolique, jech ti ajvalil yu'un jteclum Sodomae, loc' batel nupvanuc ta be c'alal to stenlej Savee, ti ja' Stenlej yu'un ti Ajvalile.

18Ja' jech xtoc ti Melquisedeque, ajvalil yu'un ti jteclum Saleme xchi'uc yajpale Dios ti oy ta toyole, laj yich' talel pan xchi'uc vino.

19Va'i un, xi s'elan xvulvun liquel ta lequil c'op ta stojol ti Abrame:

“Ac'o xasts'uiltasot ti Dios ti oy ta toyole,

ti ja' laj smeltsan ti vinajele, ti banomile.

20Lequil c'optabiluc c'otuc ti Dios ti oy ta toyol

ti laj yac' atsal ti avajcontrae.”

Va'i ec un, ti Abrame laj yac'be ti Melquisedeque jun ta jujun lajlajuneb ti c'usitic laj sta talele.

21Ts'acal to un, ti ajvalil yu'un jteclum Sodomae xi laj yalbe ti Abrame:

—Ac'bun sutel ti jvinictaque. Yan ti c'usi laj ata talele, ich'o comel.

22Va'i un, ti Abrame xi laj staq'ue:

—Caloj xa ta jamal ta stojol ti Ajvalil ti ja' Dios ti oy ta toyole, ti ja' laj smeltsan ti vinajel banomile, 23mi ja'uc ta xquich' comel jutebuc ti c'usitic ja' avu'une, mi ja'uc jsiluc ilera, mi ja'uc jquiluc nucul ta xaq'uilin ti jxonobe, yo' mu xloc' ta ave ti vo'ot laj apasun ta jc'uleje. 24Mu'yuc jutebuc ta co'nton oy c'usi ta jc'an. Yan ti c'u yepal buch'utic laj xchi'inicune, le'e, ac'o yich'ic ti c'u yepal ja' yu'unique, ja' ti Anere, ti Escole, ti Mamree.