Search form

Génesis 15:11

11Ti jchop o ta muc' ta xulemetique, xvilte-vilte ta xyal talel ti bu busul sbec'tal ti milbil chon bolometique. Ti Abrame ta sibtas batel xtoc.