Search form

Génesis 18:25

25Mu nan jechuc ta xapas muts'ul sat ta xatubbe sc'oplal jmoj xchi'uc ti buch'u oy smule. Mu stac' ma' ti jech ta xapas taj une. Yu'un ti vo'ote, muc'ul jchapanvanejot yu'un sjunlej ti banomile, ¿mi ch'abal xa ti pojel une?