Search form

Génesis 18:31

31Ti Abrahame xi lic yalolan xtoque:

—Cajval, toj ven xic'opoj ta j'ech'el. ¿C'usi ta xaval mi ja' no'ox jtob (20) ta vo' ta xata ti ch'abal smule?

Ti Diose jech laj stac':

—Ta sventa ti jtob (20) ta vo' taje, mu'yuc ta jtubbe sts'unubal ti jteclume.