Search form

Génesis 18:8

8Ma'uc no'ox vacax laj yac' ti Abrahame. Laj yac' chu' vacax xtoc ti lec tote. C'alal jech yacal ta xve'ic ta yolon te' ti jvu'laletique, jech ti Abrahame smalaoj ti c'usi ta to sc'anique.