Search form

Génesis 19:16

16Ti ánjeletic ti xch'ayet no'ox ta xilic ti Lote, laj snitbeic batel sc'ob, ja' ti tal to xc'uxul yo'nton ti Dios ta stojole. Ja' jech xtoc nitbil batel sc'ob ti yajnile xchi'uc ti yantsil nich'one. Loq'uesatic batel ta lum yo' jech ta xcolic.