Search form

Génesis 19:34

34Ta yoc'omal un, ti vixile xi laj yalbe ti smuque:

—Ay ava'i, ti samele laj jchi'in ta vayel ti jtotique. Ti ac'ubaltic tana li'e, ta jyacubtastic xtoc yo' ta xachi'in ta vayel ec, yo' jech ta xcolinbetic ti xnich'one, yo' jech oy coltic ti jchibaltique.