Search form

Génesis 19:9

9Ja'uc ti stuquique xi laj staq'uique:

—¡Q'uejo aba loq'uel! C'usi xa ono'ox xal o ta xtal spasuncutic ta mantal jyanlum jech c'u cha'al ti vo'ote. Avi tana li' une, ta xcac'cutic ep avocol ta yilbajinelot, ja' mu sta ta xich' ti stuquique.

Ta jech to yepal lic yilbajinic ti Lote, nopajic batel ta ti'nae yo' jech ta svoq'uic ochel.