Search form

Génesis 2:14

14Ti yoxibal yacan uc'ume, ja' sbiinoj Tigris ti ta x'ech' ta yelov sloq'ueb c'ac'al yu'un ti Asiriae. Ti xchanibal yacan uc'ume, ja' sbiinoj Eufrates.