Search form

Génesis 2:9

9Ja' jech xtoc laj yac' ch'iuc ep ta tos lequil te'etic ti lec ta lo'bel ti sate. Ti ta o'lol ts'unubale, laj yac' ch'iuc ti j'ac'-cuxlejal te'e, xchi'uc ti te' ta xac' ta na'el ti leque xchi'uc ti chopole.