Search form

Génesis 20:4

4Manchuc mi jech sc'oplal un, ja' no'ox ti stuque mu'yuc to laj xchi'in ta vayel. Jech o xal xi laj staq'ue:

“Ch'ul Dios, ¿mi yu'un anopoj xa ta xc'ot ta pasel avu'un ta smilel ti buch'u mu'yuc to c'usi chopol spasoje?