Search form

Génesis 20:9

9Ts'acal to un, ti Abimeleque laj sta ta iq'uel ti Abrahame, ti xi laj yalbee:

—¡Q'uel avil ti c'usi laj apasbuncutique! ¿Bu laj jsoquesbot avo'nton ti jech xtal avac'bun ta jba jun muc'ul mulil xchi'uc ti c'u yepal oy ta jnae? Mu stac' alel ti c'usi laj apase.