Search form

Génesis 21:23

23Yu'un ti li' bu va'alotique, va'ano aba ta yalel ta jamal ti mu jutebuc ta xapasbun ti c'usi chopole. Mi ja'uc oy c'usi chopol ta xapasbe ti jnich'nabe, mi ja'uc ti jnitilultaque. Alo ta jamal ti ja' no'ox jech ta xac'uxubinvan jech c'u cha'al laj jc'uxubinote, ti ja' no'ox jech ta xapas xtoc ta stojol ti jnaclejetic yu'un ti jteclum li' ti bu nacalot avi tanae.