Search form

Génesis 21:6

6Jech ti Sarae xi laj snope: “Ti Diose laj yac' tse'incun, yu'un jmoj ta xlic tse'incuncutic xchi'uc scotolic ti buch'utic ta xa'iic ti oy xa cole.