Search form

Génesis 24:22

22C'alal laj yuch'ic vo' ti camelloetique, jech ti jtunele laj sloq'ues talel jun xot-xot oro ti yich'oje, vaquib (6) gramo ti yalale. Laj sjoc'anbe ta sni' ti tsebe. Ja' jech xtoc laj yac'be chib xoj nuc' c'obal ti ja' oroe, ti yich'oj vo'vinic (100) gramo ti yalele.