Search form

Génesis 24:3

3Ta sba ta sat ti Cajvaltique, Dios yu'un ti vinajel banomile, alo ta jamal ti mu xavac'be yic' junuc tseb ti jnich'on Isaac li' ta yosilal Canaán ti bu nacalune.