Search form

Génesis 24:61

61Ja' yu'un un, ti Rebecae xchi'uc ti sme' mosove, cajiic batel ta camello. Ts'acalic batel ta spat yajtunel ti Abrahame. Ja' jech c'ot ta pasel laj yic' loq'uel Rebeca ti jtunele.