Search form

Génesis 26

Ti Isaaque ta xbat ta yosilal Gerar

1Ti jech yorail taj une, ja' o lic jun muc' ta vi'nal ta lum taje, ti ech' xa ono'ox xtoc c'alal cuxul to ox ti Abrahame. Jech o xal ti Isaaque bat nacluc ta lum Gerar bu nacal ti Abimeleque, ajvalil yu'un ti filisteoetique. 2Ti bu taje, laj svinajes sba ti Dios ta stojolale, ti xi albate: “Mu xabat ta lum Egipto, ta xcom naclan ti bu ta xlic cac'bot avile. 3Avi tana li'e, naclan ta jteclum. Ta jchi'inot. Ta jva'an jba ta atojol. Yu'un ti banomil li'e, chapal sc'oplal ta xcac'bot avich' xchi'uc ti anitilultaque. Ti jech taje, ja' ta xc'ot ta pasel cu'un ti jtrate calojbe ti atot Abrahame. 4Yu'un ta xquepajes ta j'ech'el ti anitilultac jech c'u cha'al ti c'analetic ti oy ta vinajele. Ta xcac'beic ti banomil li'e. Ta sventa ti anitilultaque, ta staic c'uxubinel scotol ti muc'tiquil lum ti oy ta banomile. 5Yu'un ti Abrahame laj xch'unbun, jech c'ot ta pasel yu'un ti c'u s'elan laj calbe ya'ie, ti jmantaltaque, ti oy c'usi tsots albil sc'oplale, ti c'u s'elan laj jchanubtase.”

6Ja' yu'un un, ti Isaaque com nacluc ta jteclum Gerar. 7Va'i un, lic jac'batuc yu'un ti jnaclejetic teye c'usi yutoj ti Rebecae. Ti Isaaque lic xi'uc ta yalel ti ja' yajnile, yu'un laj yal ti ja' xchi'il ta voq'uele. C'upil sba ta j'ech'el ti Rebecae. Laj snop ti Isaaque ti xu' ta xlaj ta milel yu'un ti jnaclejetic teye ta scoj ti Rebecae.

8Ech' c'ac'al un, comic ta j'ech'el. Ti Abimeleque, oy jun c'ac'al ta sq'uel loq'uel ventana. Laj yil ti Isaaque ta smeyolan ti Rebeca ti yajnil ono'oxe. 9Va'i un, laj sta ta iq'uel, ti xi laj yalbee:

—Ti le'e, ja' avajnil, ¿mi mu jechuc? Va'i un, ¿c'u cha'al laj aval ti ja' achi'il ta voq'uel une?

Xi laj stac' ti Isaaque:

—Laj jnop ti xu' nan ta xquich' milel ta scoje.

10C'u stu un, xi albat yu'un ti Abimeleque:

—¿C'u cha'al ti jech laj apasbuncutic le'e? Yu'un jutebuc xa mu c'ot ta pasel ti oy jlom viniquetic ti jujuti' xa mu laj yiq'uic ti avajnile, ti laj jta jmulcutic avu'un ti jechuque.

11Va'i un, ti Abimeleque xi tsots laj yalbe ya'i mantal ti jteclume:

—Ti mi oy buch'u ta xutilan ti vinic li'e xchi'uc ti yajnile, chapal sc'oplal ta xich' milel.

12Ti jech jabil taje, ep ts'unubaj ti Isaac ti bu taje, ep laj sta ti c'usitic loc' ayane, yu'un laj sva'an sba ti Dios ta stojolale. 13C'ot ta jun muc'ul c'ulej, yu'un ep ti c'usitic x'ayan yu'une. 14Mu albajuc yepal ti xchije, ti xvacaxe, xchi'uc ti smosovtaque, ti it'ix lic a'yiatuc yu'un ti filisteoetique. 15C'alal cuxul to ox ti Abraham ti ja' stote, smosovtac ti Abrahame laj sjoq'uic joq'uetic. C'u stu un, ta ts'acal to ti filisteoetique laj smaquic, laj snojesic ta lum. 16Sta jun c'ac'al, ti Abimeleque xi laj yalbe ti Isaaque:

—Loc'an batel li'e, yu'un lac'ot xa ta jun banquilal jc'ulej, ja' mu sta ti vu'uncutique.

17Ti Isaaque loc' batel, bat nacluc ta stenlejal osil yu'un Gerar. Com ti bu taje. 18Lic xcha'jots' joq'uetic yu'un vo' ti ja' sjoc'ojan ti stot c'alal cuxul to ox laj smut'iic ti filisteoetic c'alal chamem xa ti stote. Ja' ono'ox jech laj yac'be sbi ti joc' jech c'u cha'al yac'ojanbe to ox sbi ti stote. 19Oy jun c'ac'al, yajmosovtac ti Isaaque laj sjots'ic jun joc' ti oy ta stenleje. Laj staic jun yoquinab vo'. 20C'u stu un, ti jq'uel-chijetic ti oyic ta stenlej Gerare, ta stsac sbaic ta c'op xchi'uc yajq'uel-chijtac ti Isaaque. Yu'un ti stuquique ta xalic ti ja' yu'unic ti vo'e. Jech o xal ti Isaaque laj yac'be sbi ti joq'ue, “Sa' c'op”. Yu'un laj stsacolan sbaic ta c'op xchi'uc ti joq'ue. 21Ts'acal to xtoc un, ti yajmosovtaque lic sjoq'uic yan joc'. Ja' no'ox jech lic stsac sbaic ta c'op xchi'uc xtoc. Ti joc' taje, “J'ac'vanej ta contra”, xi laj yac'be sbi ti Isaaque.

22Ti Isaaque loc' batel ti bu taje. Bat nacluc ta nom. C'ot sjoc' yan joc'. Mu'yuc xa xlic c'op yu'unic. Ja' yu'un laj yac'be sbi “Colemal joc'”, yu'un xi laj yale: “Avi tana li' une, Dios loc' ayan ta yo'nton ti ch'an xi ute ti li' ta banomile yo' jech ta jta ti c'usi ta xtun cu'une.”

23Ts'acal to un, loc' batel ti bu taje, bat ta Beerseba ti Isaaque. 24Ta yac'ubalil taje, laj yac' sba iluc ti Dios ta stojolale, ti xi albate:

“Diosun yu'un ti atot Abrahame.

Mu xaxi', yu'un li' jchi'inojote.

Ta sventa ti cajtunel Abrahame, ta jva'an jba ta atojolal,

yu'un ta xcac' epajuc ti anitilultaque.”

25Ja' yu'un un, ti Isaaque laj smeltsan jun altar. Laj sta ta na'el ti Diose. Com naquiuc ti bu taje. Jech ti smosovtaque lic sjoq'uic joc'.

Ti Isaaque xchi'uc ti Abimeleque ta spasic jun trate

26Oy bu jun c'ac'al, ti Abimeleque lic talel ta Gerar yo' tal sc'opon ti Isaaque. Chi'inbil talel yu'un Ahuzat ti nabal ta stojole, xchi'uc Ficol ti jpas-mantal yu'un ti yajsoldadotaque. 27Xi laj yal ti Isaaque:

—Ti vo'oxuque mu lecuc laj avilicun. Yu'un laj anutsicun loq'uel ta alumalic xtoc. ¿C'u cha'al tal aq'uelicun?

28Ti stuquique xi laj stac'beique:

—Quilojcutic ti sva'anoj sba ti Dios ta atojole. Laj jnopcutic oy ta co'ntoncutic yalel ava'i ti la' jpastic junuc tratee. Yu'un ti trate ta jpastique, xi s'elan jech c'u ch'al li'e: 29Mu xapasbuncutic ti c'usi chopole, yu'un ti vu'uncutique mu'yuc ono'ox ti c'usi chopol laj jpascutic ta atojolale. Yu'un lec ono'ox xquil jbatic. Ta lequilal laj jtacotcutic loq'uel talel. Avi tana le' une, sva'anoj sba ti Dios ta atojolale.

30Va'i un, ti Isaaque lic spas jun muc' ta q'uin. Jech ti stuquique lic ve'icuc uch'ubajicuc. 31Ta yoc'omal un, sob xa liquic. Jamal lic yalbe sbaic ti strateique. Ts'acal to un, ti Isaaque laj yal ti tsotsicuc batele. Jech ti stuquique jech laj yalic comel ec, ja' ti lec xa xil sbaique.

32Ti jech c'ac'al taje, jech ti smosovtac Isaaque tal yalbeic ti laj xa staic vo' ti bu yacalic ta sjoq'uel ti joq'ue. 33Ti Isaaque, Seba, laj yac'be sbi ti joq'ue. Jech o xal ti jteclum avi tanae, ja' to sbiinoj Beerseba.

34C'alal yich'oj xa cha'vinic (40) jabil xch'iel sc'opojel ti Esaue, laj yic' yajnil ti Judit sbie, yantsil nich'on ti Beeri ti ja' hititae. Ja' jech xtoc laj yic' ti Basemate, yantsil nich'on ti yan hitita ti ja' Elón sbie. 35Ti cha'vo' antsetic taje, tsots laj yac'beic svocol ti Isaaque xchi'uc ti Rebecae.