Search form

Génesis 26:24

24Ta yac'ubalil taje, laj yac' sba iluc ti Dios ta stojolale, ti xi albate:

“Diosun yu'un ti atot Abrahame.

Mu xaxi', yu'un li' jchi'inojote.

Ta sventa ti cajtunel Abrahame, ta jva'an jba ta atojolal,

yu'un ta xcac' epajuc ti anitilultaque.”