Search form

Génesis 27:14

14Jech ti Jacobe ba stsac talel ti tentsunetique. Vul yac'be ti sme'e. Jech ti me'il xtoc une, lic xchapan ta smeltsanel ti ve'lile, lec xa mu laj smeltsan jech c'u cha'al lec xa'i slajes ti Isaaque.