Search form

Génesis 27:19

19Xi laj stac' ti Jacobe:

—Vu'unun Esaú, ti abanquilal nich'one. Laj xa jpas ti c'usi laj ac'anbune. Lican, avocoluc. Chotlan, ti'an ti chon bolom laj jta talel ta nutsele. Ac'bun quich' xch'ul lequilal ti Dios oy ta atojole.