Search form

Génesis 27:46

46Ts'acal to un, ti Rebecae xi bat yalbe ya'i ti Isaaque:

—Mu xa ts'icbaj ta xca'i yu'unic ti hitita antsetic laj yic' ti Esaue. Mi ta xlic yic' junuc hitita tseb ti Jacob jech c'u cha'al le' ti li' nacalic ta Canaane, ja' lec ac'o chamcun lajcun ta j'ech'el.