Search form

Génesis 27:6

6jech ti Rebecae xi laj yalbe ya'i ti Jacob ti yits'inal quereme:

—A'yio ava'i, laj ca'i ti atote laj sc'opon sbaic xchi'uc ti Esaú ti xi ta xale: