Search form

Génesis 28:4

4Ac'o yac'bot xchi'uc anitilultac ti slequilal Dios albil ta x'ac'bat ti Abrahame yo' jech ta xacomic ta yajval ti banomil li' bu nacalotic co'ol s'elan jyanlumotique, yu'un albil ono'ox ta x'ac'bat ti Abrahame.”