Search form

Génesis 29:34

34Laj to no'ox yil jun squerem xtoc, Leví laj yac'be sbie, yu'un xi laj yale: “Avi tana li' une, mu xa xt'ol liquel ta jtojol ti jmalale, yu'un oy xa oxib squerem cu'un.”