Search form

Génesis 31:17

17Ja' yu'un un, ti Jacobe lic xchapan sba yo' jech ta sut batel ta Canaán bu nacal ti stote, ja' ti Isaaque. Laj scajanan muyel ta camello ti xnich'nabe, ti yajniltaque.