Search form

Génesis 31:7

7Jech ti stuque laj xa slo'laun. Yu'un sjelilan ono'ox ti jtojole. Manchuc mi jech ta spas un, yu'un ti Diose mu xiyac'un ta ilbajinel.