Search form

Génesis 32:25

25Ti vinique laj yil ti mu stac' stsal ti Jacobe. Jech o xal un, laj stijbe ta majel ti sc'unil yo'e. Ja' to jech laj xyoch yip ti Jacob ti jech stsacoj sbaic ta letoe.