Search form

Génesis 35:14

14jech ti stuque laj stam jbej ton, laj sva'an ta ts'unel jech c'u cha'al junuc oy bu laj sc'opon sba xchi'uc ti Diose. Laj taj une, lic sq'uebbe aceite xchi'uc vino ta sba.