Search form

Génesis 35:27

27Ti Jacobe bat sq'uel ti Isaac ti stot nacal ta Mamree, ti sbiinoj Arba jteclume. Ti yan sbi xtoque, Hebrón, ti bu naquiic ti Abrahame xchi'uc ti Isaaque.