Search form

Génesis 36:11

11Xnich'nabtac ti Elifaze, ja' ti Temane, ti Omare, ti Zefoe, ti Gatame, ti Quenaze.