Search form

Génesis 36:2

2Xi s'elan laj yic'anan antsetic ti Esaú ta Canaane: ti Ada yantsil nich'on ti Elón ti hititae; ti Oholibama yantsil ol ti Anae, ti smom ti Sibón ti heveoe;