Search form

Génesis 37:7

7Ti jvaich laj quile, yacalotic ta spasel ta jujuchuc trigo jcotoltic ta osil. Jech ti jchuc cu'une, ta ora no'ox tuc' laj sva'an sba. Jech ti avu'unic ti chucajtique, laj sjoy sbaic ta stojol ti jchuc cu'une, lic snijan sbaic.