Search form

Génesis 38:28

28C'alal ta xa xvoc' talele, oy jun yu'unic ba'yel jelav talel ti sc'obe. Ja' yu'un ti jvet'ome laj xchucbe tsajal ilera ta sc'ob ti xi laj yale: “Li'e, ja' ba'yel.”