Search form

Génesis 38:29

29Ja'uc ti olol une, laj smuts ochel ti sc'obe. Ja' ba'yel voc' talel ti yane. Jech o xal ti jvet'ome laj yac'be sbi Fares. Yu'un xi laj yale: “¡Vi to no'ox s'elan laj avut aba ti ba'yel lavoc' talele!”