Search form

Génesis 39:1

1C'alal ic'bil bat ti José ta Egipto banomile, jech ti jun egipcio vinic Potifar sbie, laj smanbe ismaelitaetic ti yic'ojic batel teye. Ti Potifar taje, ja' jun banquilal jtunel yu'un ti faraone, xchi'uc ja' jtsobvanej yu'un ti jvoc' yajsoldadoe.