Search form

Génesis 41

Ti Josee ta xalbe smelol xvaich ti faraone

1Chib xa ox jabil yech'el un. Oy jun c'ac'al, ti faraone vaichinaj ti laj yil va'al ta ti' uc'um Niloe. 2Ti ta ti' uc'ume, laj yil loc' talel vuc-cot me' vacax ti jun yutsiquile, ti lec jubemic ta xve'ic ta momol ta yut jchop o ta pujtique. 3Va'i un, oy vuc-cot baquiquil me' vacaxetic loq'uic talel ta uc'um xtoque, ti mu x'elomaj ta q'uelel ti cotajtic vulel ta ti' uc'um ta nopol spatic bu oy ti yane. 4Laj xtoc un, ti baquiquil me' vacaxetic ti mu x'elomaj ta q'uelel taje, laj sti'ic ti vuc-cot jun yutsil me' vacaxetic ti jubemic lec xtoque.

Va'i un, julav ti faraone. 5Ja' no'ox un, lic cha'ochuc svayel ti xi s'elan laj yil yan xvaich xtoque: Laj yil vucbej sjol trigo c'upil sba ti xitil no'ox ti sate, ti jun no'ox yacan ch'iem liquele. 6Ts'acal to laj yil loc' talel vucub sjol trigo ta spat ti yane, ti unin taquijem no'ox ta scoj ti maje yu'un jumetel ic' lic talel ta sloq'ueb c'ac'ale. 7Ti vucub jol trigo taquijemic taje, laj xc'uxic ti vucub jol trigo ti xitil no'ox lec xchi'uc ti sate.

Julav ti faraone, ja' to laj sna' ma'uc sba banomil ti va'i s'elan ta xile. 8Ja'uc le' une, c'alal sacub ti osil ta yoc'omale, ochem xa ta vul o'nton. Ja' yu'un un, laj yal mantal talicuc scotol ti jt'unvanejetique, ti bijil viniquetic oy ta Egiptoe. Jech ti faraone laj xchapbe ya'iic ti xvaiche. Ja' no'ox un, mi ja'uc junuc oy buch'u al yu'unic ta yalel ti c'usi smelole. 9Ti banquilal yu'un jbainej-bise xi laj yalbe ti faraone:

—Ja' to vul ta co'nton ti oy jpalta ti sc'an ox ta xcalbote. 10C'alal soc ajol yu'un ti banquilal yu'un jpaspane, xchi'uc ti vu'un avajtunelune, ti laj atacuncutic batel ta chuquinab ta sna ti banquilal jpas-mantal yu'un ti avajsoldadotaque, 11ti teye, oy jun ac'ubal vaichinaj ti banquilal yu'un jpaspane. Jech ti vu'un eque livaichinaj. Jujutos ti vaichile, oy smelol. 12Ti bu taje, oy jun hebreo querem ja' smosov to ox ti banquilal soldado yu'un ti avajchabivaneje. Ja' yu'un un, laj calbecutic ya'i ti jvaichcutique. Ti stuque laj yalbuncutic c'usi ti smelole. 13Jech c'ot ta pasel scotol jech c'u cha'al laj yale. Ti vu'une lic jcha'ventain ti cabtele. Yan ti stuque laj yich' joc'anel ta te'.

14Ja' yu'un un, ti faraone laj sta ta iq'uel ti Josee. Jech ti Josee, ta ora no'ox, laj yich' loq'uesel talel ta chuquinab. Laj sjelta sc'u'. Laj sloc' sjol. Bat bu oy ti faraone. 15Va'i un, ti faraone xi laj yale:

—Livaichinaj. Ja' no'ox un, mu'yuc buch'u xu' xiyalbun ti smelole. Laj ca'i ac'oplal c'alal ta xava'i jun vaichile, xana' yalbel smelol.

16Xi laj yal ti Josee:

—Ja' no'ox un, ti va'i s'elan taje, mu ta joluc no'ox jtuc ta xlic. Yu'un ti Diose ja' xchapet yu'un c'usi ta sjac' ti Jcuch abtele yo' jech mu teyuc no'ox ta xcom ta vul o'nton xchi'uc.

17Ti faraone xi laj yalbe ti Josee:

—Ti jvaich laj quile, va'alun ta ti' uc'um Nilo. 18Ta ti' uc'ume, laj quil loq'uic talel vuc-cot me' vacaxetic jun yutsiquil xchi'uc ti sjubemalique, ta xve'ic ta momol ta yut ti jchop o ta pujtique. 19Loc' talel yan vuc-cot me' vacaxetic ti toj baquique, ti mu xa x'elomaj ta q'uelel ti mu'yuc xquil o jech vacaxetic li' ta Egiptoe. 20Ti vuc-cot me' vacaxetic lec jubemique, laj quil ti lajic ta ti'el yu'un ti vuc-cot baquiquil me' vacaxetic ti mu x'elomaj ta q'uelele. 21Ac'o mi laj xa sti'ic ti vucub me' vacaxe, ja' no'ox un, mu'yuc buch'u sna' ti c'u cha'al jeche. Yu'un staoj yav ti jech o baquic ta q'uelele.

“Lijulav xtoc un. 22Ts'acal to un, laj quil yan jvaich xtoc. Oy vucbej sjol trigo ti lec c'upil sba xitil no'ox xchi'uc ti sate, ti jun no'ox yacan ch'ieme. 23Ta spatic ti yane, oy vucub sjol trigo taquijem ta scoj ti jumetel ic' ta xlic talel ta sloq'ueb c'ac'ale. 24Ti vucbej sjol trigo c'upil sbae, lajic ta c'uxel yu'un ti vucbej sjol trigo taquijem xae. Laj calbe ya'iic ti buch'utic sna'ic st'unele, ja' no'ox un, mi ja'uc jun oy buch'u cuch yu'unic ta yalbel ti smelole.”

25Va'i un, ti Josee xi laj stac'be ti faraone:

—Ti cha'tos avaich laj avile, Jcuch abtel, jun no'ox ti smelole. Yu'un ti Diose laj xa yac'bot ana' c'usi ta spas ti stuque. 26Ti vuc-cot me' vacax jun yutsiquil laj avile, ja' smelol vucub jabil. Ja' jech xtoc ti vucbej sjol trigo jun yutsiquil laj avile, jun no'ox smelol ti avaiche. 27Ti vuc-cot me' vacax baquic, mu xa x'elomaj ta q'uelele, ti laj avil ti loc' talel bu oy ti yane, ja' vucub jabil ti smelole. Co'ol smelol xchi'uc ti vucub jol trigo unin taquijem ta scoj ti jumetel ic' lic talel ta sloq'ueb c'ac'ale. Ti va'i s'elan taje, vucub jabil ta xc'ot ta pasel ti mu'yuc c'usi xloc' x'ayan jutebuque. 28Mu me stselbuj ti xi ono'ox laj calbote: Ti Diose, Jcuch abtel, ta scaj-ac'bot ana' c'usi ta spas ti stuque. 29Ba'yel, vucub jabil spajeb xa no'ox jun yutsil lec ta xch'i ti ts'unubal ta sjunlej Egiptoe. 30Ts'acal to xtoc un, ta xtal vucub jabil mu'yuc c'usi ta xch'i jset'uc. Ti jech tsots vi'nal ta xc'ot ta sjunlej Egiptoe, mi ja'uc xa ta svules ta yo'ntonic oy c'usi lec laj staic ta ba'yel to oxe. Yu'un ti jech ta xc'ot ta pasele, mu xnel ta xa'i svocolic ti muc' ta lume. 31Yu'un tsots ta xtal ti vocole. Yu'un ti c'usi x'ayan to ox ta ba'yele, ta xlaj sc'oplal scotol. 32Jcuch abtel, ti jech lavaichinaj chib veltae, yu'un snopoj xa ti Dios c'usi ta spase. Ta ono'ox xc'ot ta pasel. Mu xa sjaliltas.

33“Ja' yu'un un, Jcuch abtel, xloc' venta, sa'o jun vinic ti oy sbijile, ti sna' c'usi ta xut sbae yo' jech ta sbain ti muc' ta lume. 34C'alal ta xava'anan ti viniquetique, Jcuch abtel, ja' jech xapas jech c'u cha'al li'e: Va'anano ajvaliletic, ac'o xanavicuc ta sjunlej Egipto yo' jech ta tsobic jch'acuc ta jujun vo'ch'ac ti ts'unubal c'u yepal lec ta xloc' li' ta Egipto ta xac' lec ti vucub jabile. 35Ti lec jabiletic ta satin ti trigoe, ac'o stsobic ta jujun jteclum. Ac'o sventain ti Jcuch abtele yo' jech ta xmalq'uij yu'un ti jnaclejetique. 36Jech ti trigoe, ta xich' q'uejel ta sventa ti jteclume yo' jech mu xchamic ta vi'nal ti jnaclejetic ti vucub jabil c'alal mu'yuc c'usi xloc' x'ayan ta Egiptoe.”

Ti Josee ta x'och ta ajvalil yu'un ti Egiptoe

37Ti faraone xchi'uc ti yan yaj'abteltaque lec laj ya'iic ti va'i s'elan albatique. 38Ja' yu'un un, ti faraone xi laj yalbe ti yaj'abteltaque:

—¿Mi oy bu ta jtatic yan vinic jech c'u cha'al li'e, ti yich'ojbe sbijil xcuxlej ti Diose?

39Va'i un, xi lic albatuc ti Josee:

—Yu'un mu'yuc buch'u ta jtatic ti jelavem sbijile, ti sna' c'usi xut sba jech c'u cha'al ti vo'ote. Yu'un scotol ti c'usi laj avale, Dios laj yac'bot ana'. 40Vo'ot ta xaventainbun ti jnae. Ta ave ta ati' ta xapas ta mantal scotol ti jteclum cu'une. Ja' no'ox un, vu'un ti ich'ob-c'opun avu'une, yu'un ajvalilun. 41A'yio ava'i, ta xajva'anot ta ajvalilal yu'un scotol ti muc' ta lum Egiptoe.

C'alal jech laj yal taje, 42jech o xal un, ti faraone laj sloq'ues ti yaniyoal sc'ob yich'oj seyo sventa yich'oj tsots yabtele. Laj xojbe ta sc'ob ti Josee. Ts'acal to un, laj yal mantal ac'o yac'beic slap lequil c'u'il ti pasbil ta lino poq'ue, xchi'uc ac'o yac'beic jun yuil ti meltsanbil ta oroe. 43Ts'acal to un, laj yac' muyuc batel ta carreta ti nabal batel ta spat bu tiq'uil ti ajvalile. Laj yal mantal ti xi ac'o avanicuc ti buch'utic oy ta jba'bee: “¡Jamic be!” Ja' jech lic sva'an sba ta sventainel sjunlej muc'ul lum Egipto ti Josee.

44Ts'acal to un, xi laj yal ti faraone:

—Vu'unun ti faraone, jamal ta xcal mu'yuc buch'u c'usi xu' ta spas mi junuc ta sjunlej Egipto ti mi mu'yuc avac'oj ave ati'e.

45Ti Josee, ac'bat sbiin yu'un ti faraón ta xal ta egipcio c'ope, Zafnat-panea. Ac'bat yic' ti Asenat yantsil nich'on ti Potiferae, pale yu'un ti jteclum On xtoque. Jech o xal ti Josee laj sbain sjunlej ti muc' ta lum Egiptoe. 46Ti Josee yich'oj xa lajuneb xcha'vinic (30) jabil c'alal ic'bil batel ta stojol ti faraón ajvalil yu'un ti Egiptoe.

Ti Josee laj stsacbe sba sc'obic xchi'uc ti faraone. Ja' jech lic xanavuc ta sjunlej Egipto. 47Jech ti vucub jabile, lec satin ti ts'unubal ta banomile. 48Ja' yu'un un, ti Josee laj stsob scotol ti trigo c'u yepal loc' yu'un ta vucub jabil ti muc' ta lume. Laj sq'uejan ta jujun lumetic ti q'uejajtic xa com yu'un ta jujun jteclum ti c'u yepal laj sta ta tsobel ti trigo ta osiletic oy ta spat xocon ti lume. 49Ti Josee, mu no'ox albajuc yepal laj sta ta tsobel ti trigo ja' xa xchi'il yi'al nab yilele. Ti jech mu no'ox albajuc yepal laj sta ta tsobel ti trigoe, laj yicta sba ta sbisel, yu'un mu xa stac' chapel c'u yepal ta yalel.

50C'alal mu to ta xc'ot sc'ac'alil ti c'usi ora sjabilal mu'yuc c'usi xloc' x'ayan liquele, ti Josee laj xa yil chib squerem yu'un ti Asenat ti ja' yajnile. 51Ti sba squereme, Manasés laj yac'be sbi, yu'un xi laj yale: “Dios laj xch'aybun ta co'nton scotol ti jvocole, xchi'uc scotol ti cuts' calaltaque.” 52Ti xchibale, Efraín laj yac'be sbi, yu'un xi laj yale: “Ti Diose laj yac'bun jnich'on ta jteclum bu laj quich' ti jvocole.”

53Jelav vucub jabil ti lec laj yac' sat ti ts'unubal ta Egiptoe. 54Ts'acal to un, lic vucub jabil ti mu'yuc c'usi xloc' x'ayan liquele. Yu'un jech c'ot ta pasel jech c'u cha'al laj yal ti Josee. Ja' o lic vi'nal ta scotol ti muc'tic lume. Yan ta Egiptoe mu jechuc, yu'un oy ti ve'liletique. 55Va'i un, c'alal lic vi'nal ta stojol ti jnaclejetic ta Egiptoe, bat sc'anbeic trigo ti faraone. Ja' yu'un un, ti faraone xi laj yalbe ya'iic scotol ti egipcioetique: “Ba c'oponic ti Josee. Ja' jech xtoc, pasic ti c'usi ta xayalboxuque.”

56C'alal tanij batel ta sjunlej Egipto ti vi'nale, jech ti Josee laj sjamanan ti jujun yavil trigo ti bu oy q'uejbiquile, yo' jech ta xchonbatic trigo ti egipcioetique. Yu'un yantic stsatsaj batel ti vi'nale. 57Ja' jech xtoc scotol ti yan jteclumetique ta xtalic ta Egipto. Ta smanbeic trigo ti Josee. Yu'un scotol ti jteclumetique mu'yuc xa c'usi sve'ic.