Search form

Génesis 41:44

44Ts'acal to un, xi laj yal ti faraone:

—Vu'unun ti faraone, jamal ta xcal mu'yuc buch'u c'usi xu' ta spas mi junuc ta sjunlej Egipto ti mi mu'yuc avac'oj ave ati'e.