Search form

Génesis 41:48

48Ja' yu'un un, ti Josee laj stsob scotol ti trigo c'u yepal loc' yu'un ta vucub jabil ti muc' ta lume. Laj sq'uejan ta jujun lumetic ti q'uejajtic xa com yu'un ta jujun jteclum ti c'u yepal laj sta ta tsobel ti trigo ta osiletic oy ta spat xocon ti lume.