Search form

Génesis 41:5

5Ja' no'ox un, lic cha'ochuc svayel ti xi s'elan laj yil yan xvaich xtoque: Laj yil vucbej sjol trigo c'upil sba ti xitil no'ox ti sate, ti jun no'ox yacan ch'iem liquele.