Search form

Génesis 41:51

51Ti sba squereme, Manasés laj yac'be sbi, yu'un xi laj yale: “Dios laj xch'aybun ta co'nton scotol ti jvocole, xchi'uc scotol ti cuts' calaltaque.”