Search form

Génesis 42

Ti xchi'iltac ta voq'uel ti Josee ta xbatic ta Egipto

1C'alal laj ya'i Jacob oy trigo ta Egiptoe, xi laj yalbe ti xnich'nabe: “¿C'usi ta xapasic ti jeche' no'ox xaq'uel-q'uelbe aba asatique? 2Laj yalic ca'i oy trigo ta Egipto. Batanic, ba manic talel trigo jve'tic yo' jech mu xijlajotic ta vi'nal.”

3Ja' yu'un un, ti lajunvo' xchi'iltac ta voq'uel ti Josee, batic ta smanel trigo ta Egipto. 4Ja' no'ox un, ti Jacobe mu xac' batuc ti Benjamine, xchi'il ta voq'uel ti Josee, yu'un laj snop oy c'usi xu' ta snuptaan ta be. 5Xnich'nabtac ti Israele capal batic xchi'uc ti buch'utic ta xbatic ta manolajele, yu'un scotol ti banomil Canaane oy vi'nal.

6Jech ti Josee, ajvalil yu'un scotol ti muc' ta lume, sbainoj ta xchonbel trigo ti jnaclejetic buyuc no'ox chlaj talicuc ta jujujote. C'alal c'otic ec ta stojol ti xchi'iltac ta voq'uele, snupilan xa banomil c'ot squejan sbaic ta stojolal. 7C'alal laj yil ti Josee, laj yojtiquin ja'ic ti xchi'iltac ta voq'uele. Ja' no'ox un, laj spas sba ti mu xojtiquinan yilele. Jech o xal un, xi s'elan tsotsic xa ye xquechet laj sjac'bee:

—¡Ti vo'oxuc une! ¿bu liquemoxuc talel?

Xi laj staq'uique:

—Talemuncutic ta Canaán, yu'un tal jmancutic trigo.

8Ti Josee, ac'o mi laj yojtiquinan ja' xchi'iltac ta voq'uel, yan ti stuquique mu'yuc laj yojtiquinic buch'u. 9Va'i un, ti Josee vul ta sjol ti xvaiche. Yu'un ti c'usi laj yile, ja' sc'oplalic ti xchi'iltac ta voq'uele. Ja' yu'un un, xi laj yalbee:

—Ti vo'oxuque, jpa'ivanejoxuc. Ja' no'ox tal aq'uelic bu xu' ta xa'ochic talel li' ta jteclume.

10—Mo'oj, ajvalil, —xi laj staq'uic—. Ti vu'uncutic avajtuneluncutique, ja' no'ox tal jmancutic trigo. 11Jcotolcutic jun jtotcutic. Tuq'uil vinicuncutic. Ma'uc jpa'ivanejuncutic.

12Xi laj staq'uilan liquel ti Josee:

—Mu meleluc. Ti vo'oxuque ja' no'ox tal aq'uelic bu jamal xu' xa'ochic talel li' ta jteclume.

13Ti stuquique xi laj staq'uique:

—Ti vu'uncutic avajtuneluncutique, lajcha'vo'uncutic ta voq'uel. Jun ti jtotcutique, nacal ta Canaán. Ti slajeb jc'ox its'incutique xchi'inoj comel ti jtotcutique. Oy jun ti mu'yuc xa jchi'uccutique.

14Ac'o mi jech laj yalic, ja' no'ox un, ti Josee xi laj xcha'ale:

—Ti vo'oxuque jpa'ivanejoxuc jech c'u cha'al laj cale. 15Ti jech atalelic taje, xi s'elan yo' ta jch'un ti buch'uoxuque: Ta xcac' ta rextico ti faraone, mu xu' xaloq'uic batel mi mu xaviq'uic talel ti ac'ox its'inique. 16Ac'o ba yic' talel junuc avu'unic. Ti yane li' chucul ta xcome. Ja' to ta xvinaj mi melel ti c'usi laj avalique. Yan ti mi mu jechuque, jamal xcal ta stojol ti faraone ti ja' jun jpa'ivanejoxuque.

17Ti Josee laj stic' ta chuquel oxib c'ac'al ti xchi'iltac ta voq'uele. 18C'alal sta ti yoxibal c'ac'ale, xi laj yalbee:

—Ti vu'une jna' jxi'ta ti Diose. Ta jch'ay ta co'nton amulic. Ja' no'ox un, pasic jech c'u cha'al li'e: 19Mi ta melel ti tuq'uil vinicoxuque, ictaic comel ta chuquinab junuc achi'ilic ta voq'uel. Jech ti vo'oxuque, batanic. Ich'ic batel ti trigoe yo' jech mu xachamic ta vi'nal ti c'u avepalic ta nacleje. 20Ic'beicun talel ta oratic no'ox ti ac'ox its'inique. Xquiltic quic mi melel ti c'usi laj avalique. Yan ti mi mu jechuque, ta xavich'ic milel.

Jech ti stuquique laj xch'unic ti mantale. 21Ja' yu'un un, ti stuquique xi lic yalolanbe sbaic ta jujun tale:

—Ta melel, chopol c'usi laj jpastic ta stojol ti quits'intique. Yu'un mu'yuc laj quich'betic ta muc' ti xvocolet laj sc'anbotic ac'o jc'uxubintique, ac'o mi laj quiltic ti abol sbae. Jech o xal ja' ta jtoj ta joltic vi s'elan ti jvocoltic tana une.

22Va'i un, ti Rubene xi laj staq'ue:

—Laj ono'ox calboxuc ava'iic ti mu me c'usi chopol xapasbeic ti quereme, xacutoxuc. Ja' no'ox un, mi ja'uc laj avich'ic ta muc'. Avi tana une, ja' ta jtojtic ti jech chame.

23Ti stuquique yac'toicuc mu xa'i ti José ti c'usi ta xalique. Yu'un c'alal oyic ta stojol ti Josee, oy j'et'esej-c'op yu'unic. 24Jech ti Josee laj sq'uej sba loq'uel ta stojolic, bat yoq'uita sba. C'alal sut talel bu oyique, mu'yuc xa xc'oponatic. Ta sba ta sat ti yane, laj xch'ac loq'uel ti Simeone. Laj yal ac'o yich' chuquel. 25Ts'acal to un, laj yal mantal ac'o yich' nojesbel ta trigo ti xcoxtalique. Jech xtoc laj yal mantal sutesbatuc ti staq'uinic ti jujunique, ac'o tic'baticuc ochel ti staq'uinic ta xcoxtalic jujune. Ja' jech xtoc laj yal mantal ac'o ac'baticuc sve'elic sventa ta sve'ic ta be. Ja' jech laj yich'ic pasbel. 26Ja' yu'un un, laj scajanic ta sburroic ti trigoe. Loq'uic batel ti bu oyique.

27C'alal c'otic bu ta x'ech' yu'unic ti ac'ubaltique, oy jun yu'unic laj sjitun ti sti' xcoxtale yo' ta xac'be sve'el ti sburroe. Ja' to laj yil tiq'uil ta xcoxtal ti staq'uine. 28Ja' yu'un un, xi laj yalbe ti xchi'iltac ta voq'uele:

—Q'uel avilic, laj sutesbeicun talel ti jtaq'uine.

Scotolic xi'ic ta jmec. Xnicnunic xa ta xi'el ti xi lic yalbe sbaic ta jujun tale:

—¿C'usi c'ot ta jtojoltic jech laj spasbotic ti Diose?

29C'alal c'otic ta Canaane, scotol ti c'usi c'ot ta stojolique, xi lic yalbeic ya'i scotol ti Jacob ti ja' stotique:

30—Ti jpas-mantal vinic yu'un ti jteclum, xc'aq'uet xa laj sc'oponuncutic. Ja' jech xtoc laj sbisuncutic ta jpa'ivanej ti li'aycutic ta slumale. 31Ti vu'uncutique laj calbecutic ya'i ti tuq'uil vinicuncutique, mi ja'uc jutebuc jpa'ivanejuncutic. 32Laj calbecutic ya'i jun ti jtotcutique, ti lajcha'vo'uncutic ta voq'uele, ti june mu'yuc xa jchi'uccutique. Yan ti jc'ox its'incutique, laj calbecutic ya'i li' achi'inoj comel li' ta Canaane. 33Ja' yu'un un, xi laj yalbuncutique: “Yo' ta xvinaj mi tuq'uil vinicoxuc ta melele, ictaic comel junuc achi'ilic ta voq'uel li' ta jtojole. Yan ti vo'oxuque, batanic. Ich'ic batel ti trigoe yo' jech ta sve'ic ti c'u yepal oy ta anaique. 34Ja' no'ox un, ic'beicun talel ti ac'ox its'inique. Ja' to jech ta jna' mi tuq'uil vinicoxuc, mi ja' no'ox jpa'ivanejoxuc. Va'i un, ta jloq'ues ta chuquel ti jun achi'ilic ta voq'uele. Ja' jech ti vo'oxuque xu' xaxanavic ti li' ta jlumale. Mu'yuc c'usi chopol ta xapasbatic.’

35C'alal yorail ta xocobtas xcoxtalic ti xchi'iltac ta voq'uel ti Josee, laj yilic tic'ajtic batel ti taq'uin ta uni vorxa ta jujun xcoxtalique. C'alal jech laj yilic ti taq'uin tic'ajtic ta vorxae, jech ti stuquique, jech c'u cha'al ti stotique, xi'ic ta jmec. 36Va'i un, ti Jacobe xi laj yale:

—Ti vo'oxuque oy ta avo'ntonic ti mu junuc ta xavictabeicun comel ti jnich'one. Ti Josee mu'yuc xa li' ta jtojoltique, mi ja'uc ti Simeone. ¡Avi tana une, ta xavic'beicun batel ti Benjamine! ¡Vu'un no'ox ta jtailan ti jvocol avu'unique!

37Ti Rubene xi laj yalbe ti stote:

—Vu'un ta jq'uel. Ac'bun jbain ti Benjamine. Ta xquic'bot sutel tal. Yan mi mu'yuc sut talel cu'une, xu' xamil ti cha'vo' jquereme.

38Ti Jacobe xi laj staq'ue:

—Ti jquereme, mu jtacboxuc batel. Yu'un ti achi'ilic ta voq'uel Josee, cham xa. Ja' xa no'ox cuxul ti Benjamine. ¿C'usi ta xapasic ti mi oy c'usi spas ta be avu'unic une? Ta acojic vo'oxuc ta xcham ta at o'nton avu'unic ti mole.