Search form

Génesis 42:1

1C'alal laj ya'i Jacob oy trigo ta Egiptoe, xi laj yalbe ti xnich'nabe: “¿C'usi ta xapasic ti jeche' no'ox xaq'uel-q'uelbe aba asatique?