Search form

Génesis 42:28

28Ja' yu'un un, xi laj yalbe ti xchi'iltac ta voq'uele:

—Q'uel avilic, laj sutesbeicun talel ti jtaq'uine.

Scotolic xi'ic ta jmec. Xnicnunic xa ta xi'el ti xi lic yalbe sbaic ta jujun tale:

—¿C'usi c'ot ta jtojoltic jech laj spasbotic ti Diose?