Search form

Génesis 43

Ti Benjamine ic'bil ta xbat ta Egipto

1Ti vi'nale, yantic stsatsaj ta j'ech'el ti ta muc' ta lume. 2Va'i un, C'alal tsuts xa ox ta ve'el yu'unic trigo xchi'uc yalab xnich'nab ti Jacob ti ay yich'ic talel ta Egiptoe, jech o xal ti Jacobe xi laj yale:

—Ba manic talel jutebuc trigo jve'tic yan velta.

3Ja' no'ox un, ti Judae xi laj staq'ue:

—Ti vinic taje xi laj yalbuncutic lec ta jamale: “Mi mu xaviq'uic talel ti ac'ox its'inique, ja' lec mu xtal c'opojanic unbi.” 4Ja' yu'un un, mi ta xatac batel ti anich'one, ta xbat jmancutic talel ti trigoe. 5Yan ti mi mu xatac batel ti anich'on jchi'inuncutique, mu xibatcutic. Yu'un ti vinic taje xi laj yale: “Mi mu xaviq'uic talel ti ac'ox its'inique, mu xtal ac'oponicun unbi.”

6Va'i un, ti Israele xi laj yale:

—¿C'u cha'al ta xavaq'uic ep jvocol? ¿C'u cha'al laj avalbeic ya'i ti vinique ti oy to yan achi'ilic ta voq'uele?

7Ti stuquique xi laj stac'beique:

—Yu'un ti vinique, ep ta velta laj sjaq'uilan ti jc'oplaltique, ti cuts' calaltique. Xi laj yalbuncutic xtoque: ‘¿Mi cuxul to atotic? ¿Mi oy to yan achi'ilic ta voq'uel?’ C'ajomal no'ox laj jtac'olancutic sutel ti c'usi laj sjaq'uilane. ¿Mi yu'un ta jna'cutic ti ic'o talel ti ac'ox its'inic ti xi une?

8Ti Judae xi laj yalbe Israel ti ja' stote:

—Mi ta xac'an ta to xijcuxie, ac'o jchi'incutic batel ti aquereme. Vu'un ta jbain yo' jech ta xibatcutic ta ora. Yu'un mi jech ta jpastique, mu xijchamotic ta vi'nal. Mu xchamic ta vi'nal ti jnich'nabcutique. Mi ja'uc xacham ta vi'nal ti vo'ot eque. 9Vu'un ta jva'an jba ta sq'uelel yo' jech mu'yuc c'usi chopol ta xc'ot ta stojol. Ti mi mu sut talel cu'une, sbateluc o osil lamanbun ta jba ti jmule. 10Ti manchucuc li' no'ox xijch'ayetotique, libatcutic xa, lisutcutic xa talel xchibal velta ti jechuque.

11Jech o xal xi tac'batic yu'un ti stotique:

—Jechuc un cha'e, yu'un mu'yuc yan c'usi stac' jpastic yilel. Ja' no'ox un, pasic jech c'u cha'al li'e: Tiq'uic batel ta acoxtalic smoton ti vinic taje. Ja' ich'beic batel ti c'usi lec xi s'elan ta xloc' li' ta jlumaltique: jutebuc muil xuch'al te'etic, jutebuc ajapom, jutebuc muil poxil, jutebuc muil momol, jutebuc sat nuez, xchi'uc jutebuc almendra. 12Ja' jech xtoc, ich'ic batel x'ech' ta o'loluc ti taq'uine. Ac'beic ta sc'ob stuc ti taq'uin laj sutesboxuc talele. Yu'un nan oy c'usi c'ot ta pasel. 13Li' oy ti achi'ilic ta voq'uele. Batanic yan velta ta stojol ti vinic taje. 14Ti Dios scotol xu' yu'une, ac'o sva'an sba ta atojolic yo' jech ta xc'uxubaj yo'nton ti vinic ta atojolic ta scolta talel ti jun achi'ilic ta voq'uele, xchi'uc xtoc ti Benjamine. Mi jech ta xc'ot ta pasel ch'abal junuc ti jnich'on ta xcome, ¡jechuc ti ch'abaluc ti jnich'one!

15Jech ti xnich'nabtac Jacobe laj stsobic batel ti matanaletique. Laj yich'ic batel x'ech' to o'lol yepal ti taq'uine, xchi'uc yic'ojic xa batel ti Benjamín c'alal to Egiptoe. C'alal c'otic ta stojol ti Josee, 16jech ti Josee laj yil ti ja' Benjamín xchi'uquic c'otele. Ja' yu'un un, xi laj yalbe ti jpas-mantal yu'un oy ta snae:

—Ic'o batel ta jna ti viniquetic li'e. Milo jcotuc vacax. Meltsano, yu'un co'ol ta xive'cutic ta o'lol c'ac'al xchi'uc ti viniquetic tanae.

17Jech ti jpas-mantale laj yic'anan batel ti viniquetic jech c'u cha'al albat yu'un ti Josee. 18Ja' no'ox un, c'alal laj yilic ti stuquic ic'bil batic ta sna ti Josee, xi'ic, yu'un xi lic yalbe sbaique:

—Li'e, yijil lo'lael xa. Ti jech ic'bil lijtal li'e, ja' ta scoj ti taq'uin lijsutesbat batel c'alal lij'ay ta sba veltae. Yu'un oy ta yo'nton ta xiyilbajinotic. Ta xac' abtejcutic yu'un jech c'u cha'al junuc mosovil jmoj xchi'uc ti jburrotique.

19Ja' yu'un un, c'alal c'otic ta ti'nae, nopajic ta stojol ti jpas-mantale yo' ta sc'oponic. 20Xi laj yalbeique:

—Mu cha'bel un, yojtot. Ti sba velta litalcutique, ta melel ja' tal jmancutic trigo. 21Mi lec xava'i un, c'alal lic'otcutic bu ta xc'ot vaycuncutique, laj jituncutic ti sti' jcoxtalcutique. Ja' to laj quilcutic tic'ajtic batel ti jtaq'uincutic jujununcutique. Ti taq'uine staoj yav ts'acal. Avi tana une, quich'ojcutic talel yan velta yo' jech ta jsutescutic. 22Avi tana li' xtoc une, quich'ojcutic tal ti x'ech' to ta o'lol ti taq'uine yo' jech ta jmancutic ti trigoe. Yan ta sba velta li'aycutique, mu jna'cutic buch'u laj stic' ochel ti taq'uin ta jcoxtalcutique.

23Xi laj stac' ti buch'u sbainoj ta spasel ti mantale:

—An chanic, mu xaxi'ic. Ti Dios avu'unic xchi'uc ti atotique, ja' nan laj stic' ochel ti taq'uin ta acoxtalique. Yu'un ti c'u yepal laj atojique, vu'un laj quich' ti taq'uine.

Jech ti jpas-mantale laj sloq'ues batel ti Simeone. Yic'oj batel bu oy ti yane. 24Ts'acal to un, laj yic' batel scotol c'alal to sna ti Josee. Laj yac'anbe vo' yo' jech ta spoc yacanic. Ja' jech xtoc ac'bat sve'el ti sburroique. 25Jech ti stuquique lic xchapanic ti matanale. Laj smalaic ta xc'ot ti José ta o'lol c'ac'ale, yu'un laj ya'iic ti jmoj ta xve'ique.

26C'alal c'ot ta sna ti Josee, jech ti stuquique laj yac'beic ti matanaletic yich'ojic batele, snupilanic xa banomil laj spatan sbaic ta lum ta stojol.

27Jac'batic yu'un ti José c'u s'elanique. Xi lic jac'baticuc xtoque:

—¿C'u s'elan ti amoltotic ti laj avalbeicun sc'oplale? ¿Mi cuxul to?

28Jech ti stuquique biq'uit laj yac' sbaic ti xi laj stac'beique:

—Ti jtotcutic avajtunele, lec to oy, tey to cuxul.

29Ti Josee xcholet lic sq'uel, laj yil ti Benjamín ti jun stot sme' xchi'uque. Jech o xal xi laj yale:

—¿Mi ja' ti ac'ox its'inic li'e, ti laj avalbeicun sc'oplale? ¡Querem, ac'o sva'an sba ti Dios ta atojolale!

Naca jech laj yal ti va'i s'elan taje, 30ja' o ti Josee xtuch'et xa liquel yo'nton c'alal yilbe sat ti xchi'il ta voq'uele, sc'an xa ta x'oc' ya'i. Ja' yu'un un, och batel ta anil ta jc'ol yut sna, laj yoq'uita sba. 31C'alal ech' xa ti yoq'uele, laj spoc ti sate, loc' talel. Va'i un, xi laj yale: “¡Aq'uic talel ti ve'lile!”

32Slecoj mexa bu laj xchapanbeic sve'el ti Josee. Yan o mexa xtoc bu laj xchapanbeic sve'el xnich'nabtac ti Jacobe. Bevelic jutuc bu svoloj sbaic ta ve'el ti egipcioetic xchi'uc ti Josee. Yu'un ti egipcioetique na'bil yu'unic mu xu' ta scap sbaic ta ve'el xchi'uc ti hebreoetique. 33Xchi'iltac ta voq'uel ti Josee, ja' to chotiic c'alal cholatic lec yu'un ti Josee, ti laj sliques ta cholel ta banquilale, ti c'ot c'alal to ta slajeb c'ox its'inale. Ti jech taje, ch'ayal c'ot yo'nton xchi'uquic, sq'uel-q'uelbe xa no'ox sba satic ta jujun tal. 34Ti c'usi ve'lilal oy ta xmexa stuc ti Josee, ja' jech ac'bat slajesic ec. Yan ti Benjamine, ja' x'ech' to ac'bat ti sve'ele, ja' mu sta ti yane. Xmuyubajic no'ox uch'ubajic xchi'uc xchi'iltac ta voq'uel ti Josee.