Search form

Génesis 44

Sbis ti Josee

1Ts'acal to un, ti Josee xi laj yalbe mantal ti jpas-mantal yu'une:

—Nojesbo talel ta trigo xcoxtalic ti viniquetic li'e. Ac'o yich'ic batel ti c'u yepal xc'ot yu'unique. Tic'bo ochel ti staq'uinic ta xcoxtalic jujune. 2Tic'o ochel xtoc ti jplata-bis ta xcoxtal ti c'ox its'inale. Tic'o ochel xtoc jmoj xchi'uc ti taq'uin stojol ti strigoe.

Jech ti jpas-mantale jech laj spas jech c'u cha'al albat mantal yu'un ti Josee. 3Naca to ta xt'ab talel ti c'ac'ale, c'alal ti Josee laj yac' ye ac'o baticuc xchi'uc sburroic ti xchi'iltac ta voq'uele. 4Mu to nomuc loq'uemic batel ta jteclum c'alal ti Josee xi laj yalbe ya'i ti jpas-mantal yu'une:

—Ba tao ta be ti viniquetique. Ti mi laj ata ta bee, xi xavalbee: ‘¿C'u cha'al laj apac sutel ta chopol ti c'usi lec lapasbatique? ¿C'u cha'al laj avelc'anic talel ti plata bise? 5Yu'un ti cajvale ja' ta x'uch'obaj o xchi'uc, ta xt'unvan o xchi'uc xtoc. ¡Mu'yuc lec ti c'usi laj apasique!’

6C'alal tavan ta be ti buch'u sbainoj ta spasel mantale, ja' jech xcholet laj yal jech c'u cha'al albate. 7Ti stuquique xi laj staq'uique:

—¿C'u cha'al jech xtal avalbuncutic taje? ¿Mi yu'un xavac'touc jchuvaj joluncutic ti jech ta jpascutique? 8¿Mi mu ta Canaanuc to liliccutic talel, tal jsutescutic ti taq'uin tiq'uil laj jtacutic ta jcoxtalcutique? ¿C'u ono'ox xi ta xquelc'ancutic ti platae, ti oro ta sna ti avajvale? 9Buch'uuc no'ox avajtunel ti mi ta xtabat ti bise, ac'o yich' milel. Jech ti vu'uncutique ochcuncutic ta mosovil.

10Ti jpas-mantale xi laj yale:

—Ja' jech ta xich' pasel jech c'u cha'al laj avalique. Ja' no'ox ta xcom ta jmosov ti buch'u yich'oj ti bise. Ti yane ch'abal smulic.

11Jujunic lic syalesic ta anil ta lumtic ti xcoxtalique. Laj sjitunic. 12Jech ti jpas-mantale lic sa'ilan ta jujun coxtal. Lic sliques bu oy xcoxtal ti banquilale. C'ot c'alal to bu oy xcoxtal ti its'inale. Jech ti bise, tabat ta xcoxtal ti Benjamine. 13Jech ti stuquique lic xch'i' ta jatel ti sc'u'ique, ja' senyail mu x'ech' ta xa'iic ti svocolique. Ts'acal to un, lic scajtsan yicats sburroic ta jujune. Sutic batel ta jteclum. 14C'alal c'otic ta sna ti Josee, jech ti Judae xchi'uc ti xchi'iltac ta voq'uele, tey to laj staic ti Josee. Snupilanic xa banomil c'ot spatan sbaic ta lum. 15Ja' o xi albatic yu'un ti Josee:

—¿C'usi ta xapasic ox ava'iic? ¿Mi mu xana'ic ti jun vinic jech c'u cha'al ti vu'une sna' xt'unvan?

16Ti Judae xi laj staq'ue:

—¿C'usi xa xu' ta xajtac'becutic? ¿Mi yu'un xu' to ta jpoj jbacutic c'alal laj xa svinajes jmulcutic ti Diose? Li' oyuncutique, avajmosovuncutic, jmoj xchi'uc ti buch'u tabat ti bise.

17Ja' no'ox un, ti Josee xi laj yale:

—Mu jechuc taje, ja' no'ox ta xcom ta jmosov ti buch'u tabat ti bise. Yan ti vo'oxuque junuc avo'ntonic batanic. Sutanic batel ta sna ti atotique. Mu'yuc buch'u ta xayilbajinoxuc.

Ti Judae ta sc'an vocol ta sventa ti Benjamine

18Ja' yu'un un, ti Judae nopaj batel ta stojol ti Josee, ti xi laj yalbee:

—Ta jc'anbot vocol, ajvalil, yu'un oy c'usi ta xcalbot ava'i ta mucul. Avocoluc, mu xcap ajol cu'un. Yu'un vo'ot xa faraón c'otemot ya'yel. 19Ti vo'ote, yojtot, laj ajac' mi oy jtotcutic, mi oy yan jchi'ilcutic ta voq'uel. 20Ti vu'uncutique laj calcutic ava'i oy jtotcutic ti mol xae. Laj calcutic ava'i oy jun jchi'ilcutic ta voq'uel ti querem toe, ti ja' o voc' c'alal mol xa ti jtotcutique. Ja' jech xtoc laj calcutic ava'i ep c'uxubinbil yu'un ti jtotcutique. Yu'un ja' xa slajeb xnich'on ti jech jun sme'ique. Yu'un ti xchi'il ta voq'uele cham. 21Jech ti vo'ote laj ac'anbuncutic ti ac'o quic'cutic talele yo' jech ta xavojtiquin. 22Ti vu'uncutique laj calcutic ava'i ti mu ictabaj ta xa'i stot ti quereme. Yu'un ti mi ta xicta comele, ta xcham ti stote. 23Ja' no'ox un, laj avalbuncutic xtoc mi mu xaquic'becutic talel ti quereme, laj avalbuncutic ti mu xu' ta xisutcutic talele.

24“C'alal lic'otcutic ta stojol ti jtotcutique, laj calbecutic ya'i scotol ti c'usi laj avalbuncutique. 25Ja' yu'un un, ti jtotcutique xi laj yalbuncutique: ‘Batanic yan velta, ba manic talel ti trigoe.’ 26Jech ti vu'uncutique xichi laj calbecutique: ‘Mu xu' xibatcutic mi mu xatac batel ti jc'ox its'incutique. Ti mi mu xbat ti jc'ox its'incutique, mu xu' chba jq'uelcutic ti vinic taje.’ 27Ti jtote xi laj yalbuncutique: ‘Xana'ic lec ti vo'oxuque, ti ja' no'ox chib jnich'on laj yil ti jun cajnile. 28Oy jun ti bat xae. Mu'yuc xa xquil o. Jch'unoj ta jbel sc'oplal laj ta ti'el yu'un ti jti'oval chone. 29Mi ta xavic'beicun batel xtoc ti jun jnich'on oy ta jtojole, mi oy c'usi laj spase, vo'ot ta amulic ta at o'nton ta xcham avu'unic ti mole.’

30“Yu'un ti jtote toj nopem xa'i sbaic xchi'uc ti quereme. Jliqueluc mu xtuch' ta yo'nton sbaic mi mu jchi'incutic batel ti querem c'alal ta xibatcutique. 31Jech ti jtotcutique ta xcham c'alal ta xil mu'yuc xa jchi'uccutic c'otel ti quereme. Ja' yu'un un, ta jcojcutic ta xcham ta at-o'nton ti jmoltotcutique. 32Laj calbe ya'i ti jtote, ti vu'un ta jbain mi oy c'usi chopol ta xc'ot ta stojol ti quereme. Xi laj calbe ya'i xtoque: ‘Ti mi mu sut talel ta atojol cu'une, sbatel osil cajanbun ta jba ti jmule.’ 33Jech o xal un, ta jc'anbot vocol ti ac'o ave ati' vu'un ta xicom ta amosov ta xq'uexol ti quereme. Avocoluc, coltabun batel. Ac'o xchi'in batel ti sbanquiltaque. 34Ja'uc le' une, ¿c'usi ta xcut ti jmoj xitsobetcutic c'otel ta stojol ti jtote c'alal mu'yuc jchi'uccutic batel ti quereme? Mu lecuc ta xca'i ta xich' svocol ti jtote.”