Search form

Génesis 46:17

17Ti Asere, xi s'elan sbitac ti xnich'nabe: ti Imnae, ti Isvae, ti Isvie, ti Beriae, xchi'uc jun yixlel ti Séra sbie. Xnich'nab ti Beriae, ja' ti Hebere, xchi'uc ti Malquiele.