Search form

Génesis 46:24

24Ti Neftalie, xi s'elan sbitac ti xnich'nabe: ti Jahseele, ti Gunie, ti Jezere, xchi'uc ti Sileme.