Search form

Génesis 46:34

34albeic ya'i ti ja' avabtelic ts'un chij jech c'u cha'al laj ech'uc ti atot ame'ic ta vo'nee. Ja' yu'un un, xu' nan xcom naclanic ta yosilal Gosén, yu'un ti egipcioetique mu lecuc ta xa'iic ta xchi'in ta naclej ti jts'un-chijetique.