Search form

Génesis 48:17

17Ti Josee mu lecuc laj ya'i jech laj scajan sbats'i c'ob ti stot ta sjol ti Efraine. Ja' yu'un un, laj stsacbe loq'uel sc'ob stot cajal ta sjol ti Efraine, ti ac'o scajanbe ta sjol ti Manasese